Închiriere cărucioare Joolz

Regulament Campanie Închiriere cărucioare Joolz

Perioada: 01.01.2024 – 31.12.2024

 • Organizatorul campaniei:

  ADINISH TRADING SRL (denumit în continuare “Adinish” sau “Organizator”), cu sediul în București, Aleea Postăvarul, Nr 2, Bl. E2, Ap. 4, Sector 3, București, CUI RO38798130, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/1518/2018, reprezentată legal de ADINA ELENA FOLDAGER în calitate de Administrator.

 • Scopul Campaniei:

  Programul “Închiriere cărucioare” se adresează consumatorilor și are următoarea direcție de acțiune:

  a) interacțiunea activă cu publicul consumator, pentru a-l antrena în mișcarea de înlocuire a vechilor produse cu unele actuale/testarea și achiziționarea de cărucioare

 • Durata campaniei:

  Prezenta campanie se va desfășura în perioada 01.01.2024-31.12.2024, în toate magazinele Adinish dar și on-line pe site-ul oficial www.adinish.com. Campania va putea fi întreruptă înainte de împlinirea perioadei în următoarele cazuri : b) producerea unui eveniment ce constituie forță majoră, certificat în condițiile legii c) ca urmare a imposibilității Organizatorului de a asigura desfășurarea în condiții optime a acesteia sau în cazul în care Organizatorul nu își poate îndeplini obligațiile asumate din motive independente de voința sa d) oricând în baza unei decizii unilaterale a Organizatorului, cu condiția ca încetarea să fie adusă în prealabil la cunoștința publicului

 • Dreptul de participare :

  La campanie va putea participa orice persoană fizică având vârsta minimă de 18 ani (denumită în continuare “Participant”).

 • Produsele pentru care se aplică prezenta campanie:

  Cărucioare – doar marca JOOLZ

Mecanismul campaniei:

Pentru a putea participa la campanie, Participantul trebuie să se adreseze Adinish prin intermediul unui e-mail la adresa info@adinish.com cu menționarea următoarelor informații :

• perioada pentru care se solicită închirierea • datele de contact (nume, prenume, adresă, nr telefon )

După transmiterea solicitării de către Participant, în functie de disponibilitatea de la momentul solicitării, Adinish va încheia contractul de închiriere la sediul unuia din showroom-urile sale sau la distanță prin intermediul email-ului. În cazul încheierii contractului la unul din showroom-uri se va încheia concomitent și procesul verbal de predare primire. În cazul încheierii contractului la distanță, procesul verbal se va încheia la momentul primirii căruciorului de către Participant.

La momentul încheierii contractului de închiriere, Participantul va achita contravaloarea chiriei și a garanției prevăzute în cuprinsul contractului. Plata se va efectua cash in showroom sau on line prin transfer bancar, urmând ca Participantul să transmită dovada efectuării plății ( OP). Chiria se va plăti la momentul semnării contractului, anterior recepționării/predării bunului inchiriat.

Căruciorul se va prelua după cum urmează:

• fizic de la unul din showroom-urile Adinish, în limita disponibilității • se va expedia prin curier către Participantul la campanie, costurile livrarii urmând să fie suportate de către Adinish • returnarea căruciorului se va face de către Participant prin curier, pe costul acestuia sau fizic in showroom-ul de unde căruciorul a fost inițial preluat

Data de preluare a căruciorului este după caz:

 • data ridicării din showroom

 • data livrării de către curier a căruciorului Participantului

Data de predare a căruciorului este după caz:

 • data predării fizice in showroom

 • data expedierii de către curier de la adresa Participantului

În cazul transportului prin firma de curierat, perioada transportului prin curier nu intră în calculul perioadei de închiriere, iar costurile de transport vor fi suportate integral de către Organizator respectiv Participant.

Valoarea chiriei si a garanției sunt, după cum urmează:

garanție – 1.000 ron

Aceasta suma se restituie Participantului cash sau prin virament bancar la momentul recepționării căruciorului, cu excepţia cazului în care acesta i-a cauzat daune prin neexecutarea obligaţiilor sau executarea defectuoasă. Într-o astfel de situație, deficiențele vor fi constatate și consemnate într-un proces-verbal, urmând ca Organizatorul să fie obligat să restituie doar diferenţa dintre valoarea garanției şi valoarea daunelor constatate, diferență al cărei cuantum îi va fi comunicat Participantului, în urma evaluării bunului închiriat. Comunicarea va putea fi efectuată prin orice mijloc agreat prin contractul de închiriere și nu va fi nevoie de confirmare de primire pentru ca aceasta să producă efecte.

Chirie:

 • 35 ron/zi

 • 290 ron pentru o perioadă de 10 zile

 • 800 ron pentru o perioadă de 30 zile

 • pentru perioade între 11-30 zile valoarea este de 29 ron/zi

 • pentru perioade de peste 30 zile valoarea este de 27 lei/zi

 • Forța majoră:

  Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice/modifica termenii acestora, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința lui, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prevederilor prezentului Regulament și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice consumatorilor, in termen de 5 zile lucratoare de la data apariției acesteia.

 • Întreruperea, modificarea, suspendarea și încetarea campaniei:

  Adinish își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a anunța publicul consumator prin afișarea on-line pe site-ul www.adinish.com

 • Protecția datelor cu caracter personal:

  Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, număr de telefon, adresa de e-mail, ș.a.) să fie prelucrate în scopul organizării și desfăsurării Campaniei. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată va putea consulta secțiunea Termeni și Condiții afișată pe site-ul www.adinish.com sau se poate adresa Adinish prin :

  • trimiterea unui e-mail la adresa : info@adinish.com

  • trimiterea solicitării prin curier/poștă la adresa: București, Str. Pictor George Demetrescu Mirea, nr.18, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 • Limitarea răspunderii:

  Organizatorul (Adinish) nu va fi responsabil sau răspunzător, în niciun caz, pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Campanie. Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

 • Contestații:

  Cererea scrisă a Participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă/trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci și opt) de ore de la sesizarea acestui fapt. Orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 • Litigii și legislație:

  Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul social al Organizatorului. În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

 • Dispoziții finale:

  Prin participarea la campaniile Organizatorului, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor regăsite în prezentul Regulament, în actele adiționale la acesta, cât și în Termenii și Condițiile generale afișate pe site-ul Adinish.com. Adinish își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară campania. Adinish își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei. Adinish nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participării la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, ș.a.m.d.

Organizator, Adinish Trading SRL Prin Administrator Adina Elena Foldager