Politica Buy Back

Regulament Campanie Buy-back (Adinish) Perioada: 01.01.2024 – 31.12.2024

 1. Organizatorul campaniei:

  ADINISH TRADING SRL (denumit în continuare “Adinish” sau “Organizator”), cu sediul în București, Aleea Postăvarul, Nr 2, Bl. E2, Ap. 4, Sector 3, București, CUI RO38798130, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/1518/2018, reprezentată legal de ADINA ELENA FOLDAGER în calitate de Administrator.

 2. Scopul Campaniei:

  Programul “ Buy Back” se adresează consumatorilor și are următoarele direcții de acțiune: a) reducerea utilizării scaunelor auto second-hand și responsabilizarea publicului consumator despre consecințele negative ale utilizării unui scaun auto second-hand b) interacțiunea activă cu publicul consumator, pentru a-l antrena în mișcarea de înlocuire a vechilor produse cu unele actuale c) informarea publicului și implicarea lui în problematica actuală a preocupărilor pentru reducerea eliminărilor de deșeuri în natură

 3. Durata campaniei:

  Prezenta campanie se va desfășura în perioada 01.01.2024-31.12.2024, în toate magazinele Adinish dar și on-line pe site-ul oficial www.adinish.com. Campania va putea fi întreruptă înainte de împlinirea perioadei în următoarele cazuri : d) producerea unui eveniment ce constituie forță majoră, certificat în condițiile legii e) ca urmare a imposibilității Organizatorului de a asigura desfășurarea în condiții optime a acesteia sau în cazul în care Organizatorul nu își poate îndeplini obligațiile asumate din motive independente de voința sa f) oricând în baza unei decizii unilaterale a Organizatorului, cu condiția ca încetarea să fie adusă în prealabil la cunoștința publicului

 4. Dreptul de participare :

  La campanie va putea participa orice persoană fizică având vârsta minimă de 18 ani (denumită în continuare “Participant”) care a achiziționat în trecut un produs din gama selectată pentru această campanie, din magazinele/site-ul Adinish dar si din alte magazine, în funcție de tipul de produs după cum urmează :

  • În cazul scaunelor de mașină, campania de Buy Back se adresează oricărui tip/brand de scaun, achiziționat din magazinele Adinish sau alte magazine

  • În cazul cărucioarelor, campania de Buy Back se adresează doar pentru cărucioarele marca JOOLZ achiziționate pe teritoriul României

 5. Produsele pentru care se aplică prezenta campanie:

  • Scaune pentru masină – orice model/brand, achiziționat din magazinele Adinish sau alte magazine

  • Cărucioare – doar marca JOOLZ, achiziționate pe teritoriul României

 6. Mecanismul campaniei:

  Pentru a putea participa la campanie, cumpărătorul trebuie să predea un produs vechi din gama selectată (și prezentată mai sus), în perioada specificată, la unul din showroomurile Adinish sau prin curier. Costurile ocazionate de predarea prin curier vor fi suportate exclusiv de către Participant. Predarea produsului se va face în baza unui proces verbal de predare primire încheiat între Adinish și participantul la campanie. În cazul predării prin curier procesul verbal se va încheia la distanță, în format electronic, ulterior primirii produsului de către Adinish. Pentru produsul predat, Participantul va primi un voucher reprezentând un discount după cum urmează:

  • în cazul scaunelor auto, se va acorda un voucher cu o valoare de 15% discount pentru achiziția unui produs similar din urmatoarea categorie, din magazinele Adinish sau on-line de pe www.adinish.com

  • în cazul cărucioarelor, se va acorda un voucher cu o valoare de 25% discount pentru achiziția unui alt cărucior marca JOOLZ, din magazinele Adinish sau on-line de pe www.adinish.com

  • voucherul se acordă sub forma unui cod de reducere și se va scădea din prețul noului produs achiziționat, conform campaniei

  • perioada de valabilitate a codului de reducere este de 6 luni de la data acordării acestuia

  • codul de reducere va putea fi folosit o singura dată, pentru achiziția unui singur produs din aceeasi categorie cu produsul predat

  • voucherul nu este convertibil în bani și nu se va putea solicita contravaloarea acestuia

  • reducerea nu se va putea cumula și cu alte promoții/campanii organizate de Adinish

  • produsul vechi predat nu se va mai putea restitui sub nicio formă

 7. Condiții de validitate:

  Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească, concomitent, condițiile de la Punctul 3 și să predea un produs vechi, respectiv să cumpere un produs nou, din categoria prezentată la Punctul 4

 8. Forța majoră:

  Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice/modifica termenii acestora, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința lui, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prevederilor prezentului Regulament și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice consumatorilor, in termen de 5 zile lucratoare de la data apariției acesteia.

 9. Întreruperea, modificarea, suspendarea și încetarea campaniei:

  Adinish își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a anunța publicul consumator prin afișarea on-line pe site-ul www.adinish.com

 10. Protecția datelor cu caracter personal:

  Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, număr de telefon, adresa de e-mail, ș.a.) să fie prelucrate în scopul organizării și desfăsurării Campaniei. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată va putea consulta secțiunea Termeni și Condiții afișată pe site-ul www.adinish.com sau se poate adresa Adinish prin:

  • trimiterea unui e-mail la adresa : info@adinish.com

  • trimiterea solicitării prin curier/poștă la adresa: București, Str. Pictor George Demetrescu Mirea, nr.18, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 11. Limitarea răspunderii:

  Organizatorul (Adinish) nu va fi responsabil sau răspunzător, în niciun caz, pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Campanie. Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

 12. Contestații:

  Cererea scrisă a Participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă/trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci și opt) de ore de la sesizarea acestui fapt. Orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 13. Litigii și legislație:

  Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul social al Organizatorului. În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

 14. Dispoziții finale:

  Prin participarea la campaniile Organizatorului, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor regăsite în prezentul Regulament, în actele adiționale la acesta, cât și în Termenii și Condițiile generale afișate pe site-ul Adinish.com. Adinish își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară campania. Adinish își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei. Adinish nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participării la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, ș.a.m.d.

Organizator, Adinish Trading SRL Prin Administrator Adina Elena Foldager